HÌNH ẢNH

Thư viện / Hình ảnh chung

 
Lễ ký kết chuyển giao công nghệ Hàn Quốc

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ Hàn Quốc

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ Hàn Quốc

Khai trương cơ sở 2

Khai trương cơ sở 2

Khai trương cơ sở 2